Aynadaki Herodotos - İsmail Gezgin

Sena Coşğun

Özet


Tarih yazımının nesnel olamayacağı tartışması 19. yüzyılın başlarına kadar gider. Bu tartışmalar doruk noktalarına 1990'lı yıllarda ulaşmış, artık pek çok ülkede pozitivist yöntem ve metotlar reddedilmiştir. Öznesi insan olduğundan, tarihin ve insanın kaleminden çıkmış olan tarihsel metinlerin insan psikolojisi üzerinden değerlendirilmesi fikri artık pek çok akademisyen tarafından kabul görmektedir. Bunun gerçekleşebilmesi için disiplinler arası çalışmaların yaygınlaşması gerekmektedir.

Ege Üniversitesi klasik arkeoloji doçenti İsmail Gezgin, yukarıda bahsettiğimiz fikirler çerçevesinde Aynadaki Herodotos isimli eserini hazırlamıştır. Bu eserde Gezgin, Herodotos'un hangi psikolojik süreçlerden geçtiğini saptamaya çalışmış, bunu yaparken sosyal psikoloji, çevre psikolojisi, toplum psikolojisi gibi alanlardan bazı kuram ve yöntemler kullanmıştır. Bu makalede Gezgin'in bahsi geçen kitabı incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tarih yazımı, Herodotos, Sosyal Karşılaştırma Teoremi, Proksemik Yasa, Söylem Analizi

 

Abstract: Discussions that the history writing cannot be objective go back to beginning of the 19th century. This discussions have come to a peak in 1990s, positivist methods have been rejected in many countries. Since its subject is the human, the idea to evaluate history and historical texts written by humans according to human psychology is now accepted by many academicians. In order to realize this, it is necessary that interdisciplinary studies should be generalized.

Associate Professor İsmail Gezgin from Ege University has prepared his work, Herodotus in the Mirror, within the framework of above ideas. In this work, Gezgin has tried to identify the processes that Herodotus had gone through and used some theories and methods of social psychology, environmental psychology and community psychology while doing that. In this article, mentioned book by Gezgin is analysed.

Keywords: Historiography, Herodotus, Social Comparison Theory, Proxemics, Discourse Analysis

 


Kaynakça


Assmann, J. (1988). Collective memory and cultural identity. Kultur und Gedächtnis, içinde (9-19), Frankfurt/Main: Suhrkamp.

Bonnard, A. (2004). Antik Yunan uygarlığı 2 Antigone'den Sokrates'e. K. Kurtgözü (Çev.). İstanbul: Evrensel.

Bora, T., Sökmen, S. ve Şahin, K. (Eds.) (2008). Sempozyum bildirileri sosyal bilimleri yeniden düşünmek yeni bir kavrayışa doğru. Ankara: Metis.

Collingwood, R. G. (2007). Tarih tasarımı. K. Dinçer (Çev.). Ankara: Doğu Batı.

Çelik, H., Ekşi, H. (2008). Söylem analizi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 27 (1), 99-117.

Foucault, M. (1987). Söylemin düzeni. (T. Ilgaz (Çev.). İstanbul: Hil.

Gezgin, İ. (2012). Fallus'un arkeolojisi. İstanbul: Sel.

Gezgin, İ. (2004). Aynadaki Herodotos Herodotos'u yeniden düşünmek. İstanbul: Güncel.

Grant, M. (2005). Greek&Roman historians information and misinformation. London: Routledge.

Griffin, E. (2011). A first look at communication theory. New York: McGraw Hill.

Hartog, F. (1997). Herodotos'un aynası. E. Özcan (Çev.). Ankara: Dost Kitabevi.

Herodotos. (2009). Tarih. M. Ökmen (Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası.

Hogg, M. A. ve Vaughan, G. M. (2011). Sosyal psikoloji. İ. Yıldız ve A. Gelmez (Çev.). Ankara: Ütopya.

Jenkins, K. (2011). Tarihi yeniden düşünmek. B. S. Şener (Çev.). Ankara: Dost Kitabevi.

Momigliano, A. (2011). Modern tarihçiliğin klasik temelleri. G. Ayas (Çev.). İstanbul: İthaki.

Montaigne, M. (1965). The complete works of Montaigne: essays, travel, journal and letters. D. M. Frame (Trans.), California: Stanford University.

Oppermann, S. (2006). Postmodern tarih kuramı tarihyazımı, yeni tarihselcilik ve roman. Ankara: Phoenix.

Wallerstein, I. (Ed.). (2011). Gulbenkian komisyonu sosyal bilimleri açın sosyal bilimlerin yeniden yapılanması üzerine rapor. Ş. Tekeli (Çev.). İstanbul: Metis.


Tam Metin: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License altında lisanslanmıştır.