Tarih Öğretmen Adaylarının Bölümü Tercih Etme Nedenleri İle Bölümden Beklentilerine İlişkin Görüşleri (Atatürk Üniversitesi Örneği)

Ramazan Kaya, Hasan Aslan, Hasan Günal

Özet


Bu çalışmanın amacı Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı 1. sınıf öğretmen adaylarının Tarih Öğretmenliği bölümünü seçme nedenleri ile bölümden beklentilerine yönelik görüşlerini araştırmaktır. Çalışmada ayrıca öğretmen adaylarının tarihe ilgi durumları ile tarih öğretiminin amaçları hakkındaki görüşleri de tespit edilmeye çalışılmıştır. Bunun nedeni çalışmanın boylamsal bir araştırmanın ilk aşaması olup aynı çalışma grubu ile 5 yıllık öğrenim süreçlerinde yürütülecek olmasıdır. Böylelikle bu boylamsal araştırmanın sonunda tarih öğretmen adaylarının tarihe ilgi durumlarının, tarih öğretiminin amaçları hakkındaki görüşlerinin ve bölümden memnuniyet durumları ile ileriye yönelik bölümden beklentilerinin ne yönde ve nasıl bir değişim izlediği ortaya konulmaya çalışılacaktır. Araştırmanın çalışma grubu Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı 1. sınıf öğretmen adaylarının tamamıdır. Bu öğretmen adaylarının 20’si erkek, 19’u ise kızdır. Araştırmanın ilk aşamasında nitel bir yaklaşım benimsenmiş olup veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiş ve elde edilen bulgular frekans, yüzde ve doğrudan alıntılarla birlikte tablo haline getirilip yorumlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre tarih öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu tarih öğretiminin amacını geçmişten tecrübe edinerek bugüne ve geleceğe yön verme olarak görmüşlerdir. Öğretmen adaylarının çok büyük bir bölümü tarihe ilgi duymakta ve bu ilginin en önemli kaynağını da ilköğretim ve ortaöğretimdeki öğretmenleri oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının tarih öğretmenliği bölümünü seçme nedenleri arasında ise tarihe duydukları ilgi ve iş kaygısı en önemli nedenleri oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının tarih öğretmenliğini tercih etmelerinde en başta öğretmenleri sonra da kendi istekleri rol oynamıştır. Öğretmen adayları bölüme geldikten sonraki memnuniyet durumları ile ilgili olarak genelde olumlu düşünmektedirler. Öğretmen adaylarının bölüme geldikten sonraki beklentileri ise öğretmen olarak iş bulabilmek, tarih alanında kendilerini geliştirmek ve iyi bir tarih öğretmeni olabilmektir.

Anahtar Kelimeler: Tarih, Tarih Öğretimi, Tarih Öğretmen Adayı, Tarihe Duyulan İlgi

 

The Views of Prospective Teachers about Reasons of Department Choices and Their Expectations from the Department (The Example of Ataturk University)

Abstract: This study aims to examine the views of pre-service teachers in their first year of the Department of History Teaching regarding their reasons for choosing, and their expectations of, the department. Furthermore, the research aims to determine the interest level of pre-service teachers in history and their views about the reasons for teaching history. This study is the first step of a longitudinal study that will be conducted for five years with the same study group. Accordingly, the changes in pre-service history teachers' level of interest in the subject, their views on the purpose of teaching history, and their satisfaction levels and further expectations with regard to the department, will be revealed at the end of the longitudinal study.  Study group of the research is all of the first gradestudents of Atatürk University Kazım Karabekir Education Faculty Department of History Teaching. 20 of these prospective teachers are male and 19 of them are female. In the study, a qualitative approach was adopted and a semi structured interview form was used as a means of data collection tool. The data was figured out through the method of content analysing and the findings obtained were converted into a table with the percentages and interpreted. According to the obtained findings most of the prospective teachers of the department of history teaching regarded the aim of history teaching as obtaining experience from the past and whereby directing today and the future accordingly. Majority of the prospective teachers are interested in history and they told that the sources of this interest were usually their primary and middle school teachers. Interest in history and employment anxiety are of the most important reasons of prospective teachers to choose the department of history teaching. Encouragers for prospective teachers to choose the department of history teaching are primarily their teachers and their requests. Prospective teachers usually have positive feelings about the department after their admission to the department. The expectations of prospective teachers after their admission to the department are getting a job as a teacher, improving themselves in the field of history and thus become a good history teacher.

Keywords: History, History Teaching, History Teacher, Teaching Profession, Interest in History

 


Kaynakça


Aktekin, S. ve Öztürk M. (2009). Giriş. S. Aktekin vd. (Ed.) Çok Kültürlü Bir Avrupa için Tarih ve Sosyal Bilgiler Eğitimi. Ankara: Harf Eğitim, s. 5-12.

Altunay Şam, E. (2007). Amasya eğitim fakültesinde farklı bölümlerde okuyan öğretmen adaylarının tarih dersine ilişkin tutumları. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, s. 27/ 3, Ankara, s.1-19.

Ata, B. (2007). Kıdemli ve aday tarih öğretmenlerinin tarih dersini sevmeyen lise öğrencisine yönelik yaklaşımları. TSA, s.11/2, s.29-42.

http://dokuman.tsadergisi.org/dergiler_pdf/2007/2007-Agustos/7.pdf (erişim, 10.05.2013).

Ata, B. (2012). Öğrenci anılarında tarih öğretmenleri ve uygulamaları (1882-1957). TUHED, Türk Tarih Eğitimi Dergisi, s.1 (1), s.73-98

http://www.tuhed.org/index.php/journal/article/view/6 (erişim, 15.05.2013).

Bal, M. S. (2011). Türkiye’de tarih öğretiminin sorunları ve çözüm yolları konusunda öğretmen adayı ve öğretmen görüşlerinin karşılaştırılması. Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, s. 8/15, s. 371-387.

http://www.mku.edu.tr/files/25_dosya_1334317307.pdf (erişim, 25. 05. 2013).

Çulha, B. (2010). İyi bir tarih öğretmeninin nitelikleri (öğretmen tipolojisi). M. Safran (Ed.) Tarih Nasıl Öğretilir? Tarih Öğretmenleri İçin Özel Öğretim Yöntemleri. İstanbul: Yeni İnsan, s. 367-372.

Demircioğlu, İ. H. (2010). Tarih öğretiminin amaçları. M. Safran (Ed.) Tarih Nasıl Öğretilir? Tarih Öğretmenleri İçin Özel Öğretim Yöntemleri. İstanbul: Yeni İnsan, s. 65-69.

Demircioğlu, İ. H. (2010). Tarih öğretiminde öğrenci merkezli yaklaşımlar. Ankara: Anı.

Demircioğlu, İ. H. (2012). Tarih öğretimi, öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. İ. H.Demircioğlu-İ.Turan (Ed.) Tarih Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara: Pegem, s. 1-12.

Doğanay, A. (2011). Hizmet öncesi öğretmen eğitiminin öğretmen adaylarının felsefi bakış açılarına etkisi. Eğitim ve Bilim, s. 36/161, s. 332-348.

Ekiz, D. (2006). Sınıf öğretmenliği mesleğine yönelen adayların profilleri ve geleceğe yönelik beklentilerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, s. 16/1, s. 131-147.

Erkan, S. (2009). Türk üniversitelerinde tarih öğrenimi (Yayınlanmamış doktora tezi). YÖK Tez Merkezinden alınmıştır.

İskender, P. (2007). Öğretmen adaylarının tarih dersine ilişkin tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, s. 15/2, s. 631-638.

Karabağ, Ş. Gülin (2010). Tarih öğretmeninin mesleki becerilerini şekillendiren unsurlar. M. Safran (Ed.) Tarih Nasıl Öğretilir? Tarih Öğretmenleri İçin Özel Öğretim Yöntemleri. İstanbul: Yeni İnsan, s. 373-376.

Karamustafaoğlu, O. ve Özmen, H. (2004). Toplumumuzda ve öğretmen adayları arasında öğretmenlik mesleğine verilen değer üzerine bir araştırma. Değerler Eğitimi Dergisi, s. 2 (6), s. 35-49.

McMillan J. H. and Schumacher S. (2010). Research in education, Evidence-Based Inquiry, London: Pearson.

Baykara Pehlivan, K. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, s. 4/2, s. 151-168.

http://efd.mersin.edu.tr/dergi/meuefd_2008_004_002/pdf/meuefd_2008_004_002_0151-0168_Baykara-Pehlivan.pdf (erişim, 25. 05. 2013).

Özel, A. (2006). Dumlupınar üniversitesi eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin sosyo- ekonomik ve kültürel yapısı. Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, s. 16, s. 317-336. http://sbe.dumlupinar.edu.tr/16/317-336.pdf (erişim, 10.12.2012).

Safran, M. (2006). Tarih eğitimi, makale ve bildiriler. Ankara: Gazi.

Saracaloğlu, A. S. (1992). Türk ve Japon öğretmen yetiştirme sistemlerinin karşılaştırılması. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No.65, İzmir.

Saracaloğlu, A. S. (2000), Fen ve edebiyat fakülteleri öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşleri. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No:100, İzmir.

Şimşek, A. (2010). Sınıf ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının tarih öğretimine ilişkin tutumları. International Online Journal of Educational Sciences, s. 2 (1), s. 181-203 http://www.iojes.net//userfiles/Article/IOJES_215.pdf (erişim, 10.12.2012).


Tam Metin: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License altında lisanslanmıştır.